Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

  Uddrag fra vedtægterne

Generalforsamling

§8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokal avis, og på foreningens hjemmeside.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest den 15. januar. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Forslag.
  5. Budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 50 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal annonceres med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

Stemmeret og afstemninger

§9

Hvert medlem har én stemme, uanset antallet af ejendomme medlemmet måtte eje. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved skriftlig fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra forslag til vedtægtsændringer som kun kan vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den sidste betingelse opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden to måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.