Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Vedtægter for Vipperød VandværkerA.M.B.A

(VippVand – andelsselskab med begrænset ansvar)

§ 1  Vandværket

Vipperød Vandværker A.M.B.A, herefter kaldet VippVand, er stiftet 2009.09.01 og er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune.

§ 2  Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3  Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af VippVand.

Den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af VippVand.

Den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen. For Andelslejligheder er det andelsforeningens bestyrelsen, der er medlem af VippVand. For lejelejligheder er det ejeren af udlejningsejendommen, der er medlem af VippVand.

§ 4  Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ og takstblad.

Vedtægter, regulativ og gældende takstblad fremgår af VippVands hjemmeside

§ 5  Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ, af nærværende vedtægter og af det af kommunen godkendte takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag og fast bidrag, som begge betales pr. boligenhed. En boligenhed har eget køkken og toilet.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.

§ 6  Udtræden af  selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til et andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7  Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering på VippVands hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 14 dage inden mødet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse – Takstbladet er en integreret del af budgettet.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8  Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan for et andet medlem afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær – eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9  Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, valgt blandt medlemmerne for tre år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår et eller to medlemmer.

Hvert år vælges to suppleanter. Efter opnået stemmetal eller ved lodtrækning vælges 1. og 2. suppleant. Suppleanten indtræder, når et bestyrelsesmedlem afgår midt i en valgperiode. Den valgte suppleant indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift, ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de, efter dens eget skøn, nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referaterne er fortrolige.

Bestyrelsen modtager for bestyrelsesarbejdet en passende, men ikke lønførende honorering, der fremgår af budgettet, som er vedtaget på generalforsamlingen. Egentlige projektledelsesopgaver udover ovennævnte driftsopgaver aflønnes særskilt og fremgår af årsregnskabet som en lønomkostning. Dette gælder også, hvis et bestyrelsesmedlem arbejder som driftsleder af VippVand.

Anlægsvirksomhed, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 10  Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11  Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.

Revision af regnskaberne foretages af en kritisk revisor valgt blandt selskabets medlemmer og en registreret eller en statsautoriseret revisor. Der skal vælges en revisor hvert år.  Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 12  Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13  Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 16. marts 2023. De træder i kraft efter den følgende ekstraordinære generalforsamling 2. maj 2023.

 

Download vedtægterne som pdf. nye vedtægter 2023