Vipperød Vandværker

www.vippvand.dk

VippVand på Facebook

Akuttelefon v./Driftsleder Henrik Bohn 22807560

Årlig aflæsning:

Måleren aflæses elektronisk, så selvaflæsning er kun til eget brug.

Ved fraflytning:

Såfremt du fraflytter din bolig, bedes du sende Kassereren en e-mail med:

Målernummer, Målerstand, adresse, navn, telefon og e-mail, samt ny adresse.

Såfremt du kender den nye ejer, bedes du oplyse vedkommendendes kontaktoplysningern.

Til ejendomsmægler / Sælger:

Vandværket laver ikke refusionsopgørelse, men oplyser gerne om sælgers seneste forbrug.

Vedtægter og takstblad kan hentes på hjemmesiden.

Aflæs måleren:
Aflæs måleren med jævne mellemrum. Det kan betale sig. Du vil hurtigt kunne se om der er utæthedder i dit rørsystem, eller om et toilet løber.